EN DE

Informace

Cestovní náhrady v roce 2019

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 333/2018 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....

 

Cestovní náhrady v roce 2018

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 463/2017 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....

 

Sleva na dani pro starobní důchodce i za rok 2013!

Senát Ústavního soudu zrušil rozhodnutí správce daně, který zamítl stížnost poplatníka na postup plátce, který neuplatnil slevu na poplatníka za rok 2013.
Ve své předchozí judikatuře však Ústavní soud dospěl k závěru, že v těch ústavních stížnostech, u nichž je nosným důvodem zásahu orgánu veřejné moci norma podústavního práva, kterou pro její rozpor s ústavním pořádkem Ústavní soud již pravomocným nálezem zrušil,  musí při rozhodování o ústavní stížnosti k zrušujícímu nálezu přihlédnout. V tomto konkrétním případě byla stížnost stěžovatelky na postup plátce daně finančním úřadem zamítnuta „toliko“ z důvodu aplikace zrušeného ustanovení a je tak zřejmé, že v případě stěžovatelky to bylo výlučně zrušené ustanovení, které zasáhlo její ústavně chráněná základní práva. Rozhodnutí finančního úřadu tedy trpělo vadami, které se dotýkají práv stěžovatelky, jakkoliv tyto vady byly založeny obsahem relevantního podústavního práva (§ 35 ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů), a nikoliv způsobem jeho aplikace. Správce daně tedy v novém řízení o stížnosti stěžovatelky na postup plátce daně při posuzování toho, zda je či není její stížnost oprávněná, zrušené ustanovení § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů nepoužije

Podrobnosti zde Nález ÚS ke slevě na dani pro starobní důchodce.

Ministerstvo finančí ČR zveřejnilo ve formě dotazů a odpovědí informaci pro poplatníky, jak postupovat při uplatnění slevy na dani za rok 2013.

 

DPH a institut ručení za nezaplacenou daň

Metodickým pokynem GFŘ bylo pozastaveno ustanovení zákona o DPH, týkající se ručení za nezaplacenou daň v případech, že plátce provede platbu nebo dílčí platbu na jiný bankovní účet dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění), než který bude uveden (zveřejněn) správcem daně v tzv. registru plátců. Od 1. ledna 2014 je tedy toto ustanovení znovu aplikováno, avšak nově se týká jen úhrad nad stanovenou částku - ta aktuálně činí 700.000 Kč vč. DPH.

Pro připomenutí uvádíme, že spolu s povinnostmi z minulých období by měl plátce po 1. lednu 2014 před provedením každé platby svým dodavatelům ověřovat, zda

  • tento dodavatel není registrován v registru plátců jako nespolehlivý plátce
  • platba není hrazena na bankovní účet vedený mimo tuzemsko
  • je bankovní účet, na který je platba hrazena, uveden (zveřejněn) v registru plátců a to u plateb nad 700.000 Kč         

Institut ručení se uplatní až v případech, kdy dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění), jemuž byla úhrada provedena, neodvede DPH.

 

Změny majetkových daní

Zákonným opatřením Senátu ČR číslo 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí byl zrušen zákon o tzv. „trojdani“ (číslo 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí; toto zákonné opatření nadále řeší jen zdaňování nabývaných nemovitých věcí, problematika zdanění darů a dědictví byla přesunuta do zákona o daních z příjmů.

více .....

                                                                                                                                                                     

 

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2019

V pondělí 16.12.2019 je termín pro úhradu pololetní nebo čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2019.


Daň silniční - záloha za říjen a listopad 2019

Dodavka.pngV pondělí 16.12.2019 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období říjen a listopad 2019. 

 

  

Daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně na rok 2019

V pondělí 2.12.2019 je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2019.

Cestovní náhrady v roce 2019

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 463/2017 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....


Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO

Poslipostu.png

Od zdaňovacího období 2016 je poplatníkům - fyzickým osobám umožněna platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. „SIPO“). Pokud bude poplatník chtít využít tento způsob platby, musí se k němu přihlásit u místně a věcně příslušného správce daně na tiskopisu vydaném MF ČR a to nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období - tedy pro rok 2016 do 31.1.2016.

 

Členství a partnerství